Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
van
LIGHTHOUSE VALUE CREATORS BV

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen.

Lighthouse:

Lighthouse Vale Creators BV gevestigd en kantoorhoudende te Bilthoven.

Opdrachtgever:

De opdrachtgever van Lighthouse, zijnde iedere (rechts-)persoon die met Lighthouse een overeenkomst heeft gesloten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n), rechtsopvolger(s), en erfgename(n).

Overeenkomst:

De overeenkomst tot het leveren van specifieke producten en/of diensten door Lighthouse aan de opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Lighthouse en een opdrachtgever waarop Lighthouse deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Lighthouse, wanneer door Lighthouse bij de uitvoering derden worden ingeschakeld;
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
4. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen; de algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn enkel en alleen van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1. De door Lighthouse gemaakte offertes hebben een geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij anders is aangegeven. Lighthouse is slechts aan haar offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk/per e-mail binnen de door Lighthouse op de offerte gestelde termijn wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven;
2. Een opdracht van de opdrachtgever aan Lighthouse, waaraan geen aanbieding of offerte van Lighthouse is voorafgegaan, bindt Lighthouse niet eerder dan na haar schriftelijke bevestiging;
3. Indien de aanvaarding afwijkt van de offerte, is Lighthouse daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Lighthouse anders aangeeft;
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lighthouse niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten;
6. Lighthouse is ten allen tijde gerechtigd een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

1. Lighthouse zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Voorts zal Lighthouse met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst in alle opzichten de grootst mogelijke discretie betrachten;
2. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer naar zijn redelijk oordeel nodig heeft voor het op juiste wijze uitvoeren van de opdracht tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
3. Indien deze voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en bescheiden niet tijdig en/of volledig door Lighthouse zijn ontvangen, heeft Lighthouse het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de eventuele uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende bijkomende kosten en honorarium volgens de gebruikelijke prijzen aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
5. Lighthouse is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lighthouse is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Lighthouse kenbaar behoorde te zijn;
6. Opdrachten worden door opdrachtnemer aanvaard op basis van exclusiviteit, in die zin dat opdrachtgever tijdens de duur van de opdracht geen soortgelijke opdracht aan derden zal verstrekken anders dan na schriftelijke instemming van opdrachtnemer;
7. Opdrachtgever zal alleen na toestemming van opdrachtnemer rechtstreeks contacten onderhouden met door opdrachtnemer bij hem geïntroduceerde partijen. Tevens zal opdrachtgever opdrachtnemer in kennis stellen wanneer hij rechtstreeks wordt benaderd met het oog op een mogelijke transactie, in welk geval opdrachtnemer bij de onderhandelingen (zo wordt besloten deze te voeren) zal worden betrokken.
8. De opdrachtgever vrijwaart Lighthouse voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is;
9. Indien Lighthouse een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze steeds indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn en geeft de opdrachtgever nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Lighthouse schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5: Wijziging / annulering van de overeenkomst

1. Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst dienovereenkomstig te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Lighthouse zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Lighthouse de opdrachtgever hierover tevoren inlichten; het tijdens de opdracht door opdrachtgever bijstellen van de minimaal te realiseren verkoopprijs zal nimmer leiden tot een verlaging van de overeengekomen prijs, tenzij anders is aangegeven;
4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Lighthouse daarbij aangegeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft;
5. Annulering van een opdracht, om welke reden dan ook, dient schriftelijk en aangetekend te worden gedaan aan Lighthouse en behoeft haar instemming;
6. In geval van annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, is deze een vergoeding aan opdrachtnemer verschuldigd; deze vergoeding beloopt 50% van het overeengekomen minimum transactiehonorarium, dan wel overeengekomen minimum uren honorarium of succesfee, zulks onverminderd het recht op volledige schadevergoeding ingevolge de wet.

Artikel 6: Honorering

1. Tenzij bij aanvaarding van de opdracht anders is overeengekomen, bestaat de in beginsel maandelijks te declareren honorering uit een vergoeding op basis van tijdsbesteding en/of een transactiehonorarium.
2. De vergoeding op basis van tijdsbesteding wordt vermeerderd met een opslag wegens algemene kosten, welke in beginsel niet meer zal bedragen dan 10% van het honorarium. In deze algemene kosten zijn onder meer begrepen communicatiekosten, databasekosten, koerierskosten en reis- en verblijfkosten.
3. Indien een transactiehonorarium is overeengekomen is dit verschuldigd indien tijdens de duur van de opdracht een transactie tot stand komt. Eveneens is het transactiehonorarium door opdrachtgever verschuldigd indien opdrachtgever op basis van een overeengekomen minimum transactiebedrag alsnog besluit geen transactie te sluiten . Dit honorarium is tevens verschuldigd indien binnen twee jaar na beëindiging van de opdracht een overeenkomst tot stand komt met een partij die door opdrachtnemer bij opdrachtgever is geïntroduceerd of indien opdrachtnemer op enige wijze betrokken is geweest bij gesprekken met de betreffende partij, of wanneer opdrachtgever op enig andere wijze in het kader van die overeenkomst gebruik heeft gemaakt van diensten, waaronder mede begrepen inlichtingen en voorstellen, van opdrachtnemer.

Artikel 7: Betaling

1. De opdrachtgever verplicht zich facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;
2. Wanneer Lighthouse ten behoeve van de opdrachtgever geïncasseerde gelden onder zich heeft, is zij gerechtigd haar eventuele nota’s ten laste van de opdrachtgever, uit welke oorzaak ook, met die gelden te verrekenen;
3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 14 dagen, is hij van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de verzuimdatum, tot het moment van volledige betaling;
4. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is opdrachtgever alsdan 15% incassokosten verschuldigd; zulks onverminderd eventuele geliquideerde kosten
5. Indien Lighthouse hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;
6. De opdrachtgever is niet gerechtigd facturen in termijnen te betalen, tenzij Lighthouse daarin schriftelijk heeft toegestemd. Aan bedoelde toestemming kunnen nadere voorwaarden worden verbonden. Indien Lighthouse toestemt in termijn betaling en de opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling van een van de termijnen, zijn het volledige saldo van factuurbedrag en alle bijkomende kosten direct opeisbaar. Tevens zijn dan alle overige vorderingen van Lighthouse terstond opeisbaar en is Lighthouse gerechtigd tot opschorting en ontbinding van de overeenkomst;
7. Het is de opdrachtgever niet toegestaan betalingen op te schorten, dan wel zich te beroepen op korting of verrekening c.q. compensatie;
8. In geval van liquidatie, faillissement, toelating van de opdrachtgever tot de schuldsanering krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surséance van betaling van de opdrachtgever, dan wel wanneer de opdrachtgever enige uit hoofde van de wet, van de overeenkomst of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt, zijn alle vorderingen van Lighthouse op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en kan geen beroep op verrekening worden gedaan;
9. Lighthouse heeft het recht door de opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te laten strekken van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 8: Onderzoek en reclames

1. Klachten over geleverde diensten, de door Lighthouse gevoerde administratie en de facturen, behoeven door Lighthouse slechts in behandeling te worden genomen indien deze klachten schriftelijk zijn ingediend binnen het verstrijken van de maand waarin de omstreden diensten zijn geleverd, respectievelijk 14 dagen na factuurdatum. De schriftelijk klacht dient een zo getailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Lighthouse in staat wordt gesteld adequaat te reageren;
2. Na het verstrijken van voormelde termijnen worden reclames door Lighthouse niet meer in behandeling genomen en wordt de opdrachtgever geacht de geleverde diensten, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 9: Opschorting en ontbinding

1. Lighthouse is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
- de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Lighthouse ter kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
- In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
2. Voorts is Lighthouse bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat van haar onmogelijk, of niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, langer nakoming van de overeenkomst kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins zodanige omstandigheden voordoen, dat van haar in redelijkheid geen ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst mag worden verwacht;
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Lighthouse op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Lighthouse de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit wet en overeenkomst;
4. Lighthouse behoudt ingeval van opschorting en ontbinding steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Lighthouse is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het door Lighthouse of haar medewerkers niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Lighthouse voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste zes maanden;
2. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever, in de hierboven bedoelde zin, dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt;
3. Onder (directe) schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Lighthouse kan worden toegerekend;
- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade, als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lighthouse of haar ondergeschikten;
5. Lighthouse is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade aan de goede naam en eer van personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden.

Artikel 11: Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart Lighthouse voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte en bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte materialen of gegevens;
2. Indien de opdrachtgever aan Lighthouse informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert hij dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12: Overmacht

1. Tekortkomingen van Lighthouse in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen, en geven opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 13: Geheimhouding

1. Opdrachtnemer verplicht zich volstrekte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle gegevens die in het kader van de opdracht te harer beschikking zullen worden gesteld door of vanwege de opdrachtgever, zulks voor zover het vertrouwelijk karakter van die gegevens aan opdrachtnemer is meegedeeld dan wel opdrachtnemer van dat vertrouwelijk karakter redelijkerwijs op de hoogte dient te zijn.
2. Opdrachtnemer zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde derden.

Artikel 14: Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor met betrekking tot zijn werken in de zin van de Auteurswet, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever.
2. Het is opdrachtgever verboden werken, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere werken van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet middels derden te verveelvoudigen of openbaar te maken, in welke vorm dan ook, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
3. Opdrachtgever zal zich er van onthouden de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, aan derden bekend te maken, tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend;
4. De opdrachtgever garandeert te allen tijde dat het gebruik van door hem verstrekte gegevens, of anderszins Lighthouse niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart hij Lighthouse volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken, welke derden geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van deze garantie;
5. Lighthouse vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken wegens beweerdelijk door haar gepleegde inbreuk op eigendomsrechten van derden, mits dergelijke aanspraken van derden haar direct schriftelijk gemeld worden en de opdrachtgever alle noodzakelijke medewerking verleent in het kader van door Lighthouse te ondernemen (tegen)actie(s).

Artikel 15: Geschillen

1. Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting van ieder ander forum de bevoegde rechter te Utrecht bevoegd.

Artikel 16: Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Lighthouse en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn op 1 mei 2015 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 62867636.
2. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden door Lighthouse.

E-mail:info@lighthousevc.nl